Asiakastarinat

YetiCare tunnetaitojen tukijana

Asiakastarinat

YetiCare aktivoi lapsia

YetiTablettia testattiin Madridissa sijaitsevassa Bobath-säätiön varhaiskasvatuskeskuksessa vuonna 2019. Säätiö on erikoistunut 0–6-vuotiaisiin lapsiin, joilla on liikkeeseen, ryhtiin ja aistijärjestelmään vaikuttavia neurologisia häiriöitä.

Säätiö on kokeillut erilaisia menetelmiä edistääkseen yhteistyö-, tunne- ja vuorovaikutustaitoja lasten motorisista tai kognitiivisista haasteista huolimatta.

YetiTabletin vaikutusten testaamiseksi Bobath-säätiö asetti kolme päätavoitetta:

  • Sosiaalisen vuorovaikutuksen helpottaminen varhaislapsuudessa
  • Tunne- ja vuorovaikutustaitojen parantaminen
  • Hoito- ja koulutusmenetelmien tehokkuuden parantaminen

Tavoitteiden saavuttamiseksi säätiö päätti käyttää interaktiivisia oppimissovelluksia ja -pelejä, jotka auttoivat lapsia kognitiivisten toimintojen ja päivittäisten askareiden harjoittelussa sekä keskinäisessä kommunikoinnissa.

Lapset iloitsivat päästessään leikkimään sovelluksilla, joiden avulla he pystyivät harjoittelemaan tulevaisuuden tuikitärkeitä sosiaalisia- ja kognitiivisia taitoja. YetiTablet auttoikin lapsia oppimaan mielekkäällä, mutta tehokkaalla tavalla.

Bobathin toimintaterapeutti Nuria Sánchez kertoo, että monet heidän asiakkaistaan ovat erittäin ujoja CP-vamman aiheuttaman sosiaalisen epävarmuuden seurauksena. Tästä syystä erityisesti sosiaalisten taitojen, kuten tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittaminen on erityisen tärkeää mm. työelämään integroitumisen mahdollistamiseksi. Yksi keinoista oppia tunne- ja vuorovaikutustaitoja ovat pelit, jotka vaativat yhteistyötä.

”Käytimme eniten aistien stimulointisovelluksia, joissa esiintyi mm. hiekkaa, vettä ja eri värejä. Sen lisäksi musiikkisovellukset, kuten pianon, kitaran tai rumpujen soittaminen opetti konkreettisemmin syy-seurausreaktiota. Suurimmalla osalla CP-oireyhtymän lapsista ei ole kykyä soittaa instrumenttia tai tehdä maljakkoa savesta. Sen takia sovellukset, jotka mahdollistavat tämänkaltaisia toimintoja ovat parhaita keinoja välittää myös onnistumisen tunteita. Sovellukset sopivat myös päivittäisten askareiden, kuten ruoanlaiton ja vaatteiden pukemisen harjoitteluun.”

Nuria Sánchez

Yksi hyödyllisistä YetiTabletin ominaisuuksista Sanchezin mukaan oli teline, joka mahdollisti laitteen säätämisen jokaisen CP-vammaisen lapsen liikkumistarpeiden mukaan. Muita hyväksi havaittuja ominaisuuksista oli laitteen helppokäyttöisyys, ohjaussauvojen ja vastaavien liitäntämahdollisuus sekä sovelluksien monipuolisuus kognitiivisia kykyjä harjoitellessa.

Tärkeintä YetiTabletissa kokeilun aikana oli kuitenkin näytön suuri koko, sillä se edisti automaattisesti ryhmätoimintoja ja lasten välistä yhteistyötä tavoilla, joita ei oltu kyetty hyödyntämään ennen. Esimerkiksi yksi lapsista oli syrjäytynyt eikä puhunut muiden lasten kanssa, mutta YetiTabletilla pelailu sai tytönkin innostumaan, mikä mahdollisti uusien kaverisuhteiden synnyn.

”Saavutimme asettamamme tavoitteet. Pystyimme käyttämään YetiTablettia moniin eri toimintoihin ja aktiviteetteihin, minkä lisäksi siitä tuli huomion keskipiste, joka sai lapset osallistumaan ja kiinnostumaan entistä paremmin. Tämä lisäsi myös yhteisöllisyyttä, sillä sekä aktiiviset että passiiviset käyttäjät kokivat YetiTabletin käytön sosiaalisena ja yhteisenä asiana. Näytön suuruus mahdollistaakin sen, että ryhmä oppii yhdessä ja samanaikaisesti.”

Nuria Sánchez

Niin henkilökunta kuin käyttäjät kokivat, että Yetitablet onnistui saavuttamaan sille asetetut korkeat tavoitteet.

Bobath-säätiö

Bobath-säätiö on erikoishoito-, koulutus- ja hyväntekeväisyysjärjestö, joka on perustettu CP-oireyhtymästä kanssa elävien lapsien ja heidän perheidensä tukemiseen. Säätiö opettaa asiakkaitaan aina varhaiskasvatuksesta ammatilliseen koulutukseen asti. Yksi säätiön tavoitteista on saada asiakkaistaan työelämään kykeneviä, jotta he voisivat elää mieleistä elämää.

Lisää asiakastarinoita