Asiakastarinat

DiakonTerveys hyödyntää YetiCarea kuntoutuksen tukena

Asiakastarinat

DiakonTerveys hyödyntää YetiCarea kuntoutuksen tukena

DiakonTerveyden työntekijät ovat olleet avoimia tutustumaan erilaisiin teknologisiin ratkaisuihin kuntoutuksen tukena sekä tarjoamaan asiakkailleen erilaisia vaihtoehtoja. DiakonTerveyden Kuntoutuspalveluiden päällikkö Päivi Pöykiö kertoo, kuinka heidän toiminnassaan hyödynnetään YetiCare-hyvinvointiteknologiaa.

YetiCare toimintaterapeuttien ja fysioterapeuttien tukena

DiakonTerveyden palveluissa tuetaan laaja-alaisesti asiakkaita aivoverenkiertohäiriöiden, MS-taudin, CP-vamman, aivovammojen, autismikirjon häiriöiden kuten autismi, ADHD ja Touretten tai onnettomuuksien ja leikkausten jälkeisessä kuntoutuksessa.

YetiCarea on hyödynnetty motoristen taitojen, neurologisten sairauksien sekä tuki- ja liikuntaelinten kuntoutuksessa. Motorisia taitoja ovat olleet mm. kehon keskilinjan ylitys ja vartalonhallinta, hienomotoriikka ja silmä-käsikoordinaatio, ala- ja yläraajaharjoitteet sekä tasapainon harjoittaminen. Kognitiivisista taidoista erityisesti hahmottaminen, keskittyminen, tarkkaavaisuus, toiminnanohjaus ja kielelliset taidot ovat olleet keskiössä. YetiCarea on hyödynnetty myös tunnetaitojen harjoittelussa lapsiasiakkailla. 

Terapeuttien mukaan YetiCare tukee ehdottomasti paremmin kehon kokonaisvaltaista kuntoutusta, sillä keskivartalon hallinta on vahvasti läsnä harjoituksissa, minkä lisäksi sopivan asennon löytäminen on helppoa Yetitabletin korkeus- ja kallistussäätöjen ansiosta. YetiCaren avulla jokaiselle löytyy mielekkäitä harjoituksia, joiden haastavuutta voi säädellä helposti. Tärkeimpänä ominaisuutena sekä toiminta- että fysioterapeutit kokevat YetiCaren kyvyn vahvistaa asiakkaan lisäksi myös terapeutin omaa motivaatiota sekä vuorovaikutuksen paranemisen. 

Fysioterapeutit ovat hyödyntäneet esimerkiksi YetiKeilailua, mitä asiakas pelaa samanaikaisesti tasapainolevyn päällä seisten. Tällöin asiakas tekee valtavasti nilkkaa stabiloivia ja mobilisoivia liikkeitä ja ylläpitää staattista lihastyötä sekä keskivartalokontrollia. Palautteen mukaan Yetillä onkin hyvä treenata painonsiirtoa tai alaraajojen linjausasennon ylläpitämistä ja tasapainoa. Pelaamiseen voi lisätä nopeasti lisähaastetta erilaisilla tasapainolaudoilla tai Bosu-palloilla.

Lasten toimintaterapiassa YetiApps-sovellukset ovat suosittuja, sillä niiden avulla voidaan tehdä monipuolisesti tarkkaavaisuutta ja keskittymistä vaativia tehtäviä. Selkeät ja pelkistetyt sovellukset toimivat mainiosti monipuolisen motoriikan ja kehonhallinnan harjoittelussa ja toisinaan sovellukset voivat toimia myös palkintona.

“Yhteistyö YetiCaren kanssa on auttanut DiakonTerveyttä tarjoamaan monipuolisempia kuntoutuspalveluita ja tarjoamaan laajempia keinovalikoimia kuntoutuksen toteuttamiseksi. YetiCare-hyvinvointiteknologia toimii tukena työntekijöille, ja se on osoittautunut hyödylliseksi ja motivoivaksi kuntoutuksen toteuttamisessa.”

Päivi Pöykiö
Päivi Pöykiö, the Head of Rehabilitation Services at DiakonTerveys and Yetitablet

Hyödyt

Pöykiö kuvailee yhteistyötä: “Yhteistyö YetiCaren kanssa on auttanut DiakonTerveyttä tarjoamaan monipuolisempia kuntoutuspalveluita ja tarjoamaan laajempia keinovalikoimia kuntoutuksen toteuttamiseksi. YetiCare-hyvinvointiteknologia toimii tukena työntekijöille, ja se on osoittautunut hyödylliseksi ja motivoivaksi kuntoutuksen toteuttamisessa.”

YetiCare tarjoaa vaihtelua normaaliin kuntoutukseen, kannustaa käyttämään teknologiaa ja rohkaisee käyttämään myös muualla teknologisia ratkaisuja. Asiakkaat saavat laajemman valikoiman erilaisia tapoja kuntoutukseen, mikä helpottaa ja motivoi työntekijöitä. YetiCare toimii terapeutin ”työparina”, jolloin terapeutti voi keskittyä paremmin kohtaamaan asiakkaan. Se tarjoaa monipuolisuutta, joten asiakkaan tarpeiden ja toiveiden mukaan voidaan valita erilaisia keinoja kuntoutuksen toteuttamiseksi.

YetiCare tukee kuntoutushetkiä monin eri tavoilla. Ensinnäkin se on parantanut vuorovaikutusta asiakkaan ja terapeutin välillä. YetiCaren avulla voidaan luoda realistisia tilanteita ja skenaarioita, jotka auttavat asiakasta harjoittelemaan erilaisia taitoja. Tämä luo tehokkaan ja elämyksellisen oppimisympäristön. YetiCare toimii myös palkintona, mikä motivoi asiakasta osallistumaan kuntoutushetkiin innostuneesti. Sovelluksissa on eri vaikeustasoja, joita voidaan säätää asiakkaan yksilöllisten tarpeiden mukaan. Tämä mahdollistaa haasteiden tasapainoisen tarjoamisen ja auttaa asiakasta etenemään omien tavoitteidensa mukaisesti. YetiCaren avulla voidaan myös seurata asiakkaan edistymistä. 

Terapeutin antaman palautteen lisäksi sovelluksen antama palaute on tärkeää, se täydentää onnistumista, mikä on erittäin arvokasta kuntoutusprosessissa. YetiCarella on helppo saada onnistumiset näkyväksi, mikä tarjoaa tukea ja motivointia sekä terapeutille että asiakkaalle.

Teknologian merkitys kuntoutuksessa

Teknologisilla ratkaisuilla on merkittävä rooli kuntoutuksessa. Teknologian avulla voidaan lisätä kuntoutuksen ja terapian saavutettavuutta sekä monipuolistaa tarjontaa.
Teknologia voi toimia myös motivoivana työvälineenä kuntoutuksessa. Esimerkiksi pelillistäminen ja sovellusten antama palaute voi kannustaa asiakkaita osallistumaan aktiivisemmin kuntoutusharjoituksiin ja tavoittelemaan parempia tuloksia.

On tärkeää panostaa oikeisiin asioihin, kun uutta teknologiaa otetaan käyttöön kuntoutuksessa. Työntekijöiden tulisi saada riittävästi koulutusta laitteiden ja ohjelmistojen käytöstä. Lisäksi on tärkeää arvioida, että teknologian käyttö ei aiheuta liiallista työkuormitusta työntekijöille. Teknologian tarkoituksena on tukea ja helpottaa työtä tuoden lisäarvoa sekä asiakkaille että työntekijöille.

Teknologian käyttö kuntoutuksessa ei kuitenkaan korvaa ihmiskontaktia ja harjoitteita. Tärkeää on huomioida kuntoutujan oma toimijuus ja aktiivisuus. Siinä vaaditaan ihmisen ammattitaitoa.

Onnistunut yhteistyö

YetiCare soveltuu mainiosti kuntoutuksen tueksi, koska se on monipuolinen, palkitseva, helppokäyttöinen ja inspiraatiota tarjoava työväline kuntoutuspalveluissa. Se tarjoaa hyötyä sekä terapeuteille että asiakkaille, ja sen avulla voidaan toteuttaa monipuolista ja tehokasta kuntoutusta erilaisiin kuntoutustarpeisiin.

“Yhteistyö YetiCaren kanssa on sujunut helposti ja vaivattomasti, uusien ideoiden kehittäminen on ollut helppoa”, päättää Päivi Pöykiö Kuntoutuskeskuksesta.

Lyhyesti DiakonTerveydestä

DiakonTerveys on Satakunnan alueella toimivan Diakon-konsernin terveyden ja hyvinvoinnin palveluihin erikoistunut liiketoimintayksikkö. DiakonTerveys tarjoaa monenlaisia palveluita, kuten fysioterapia- ja toimintaterapiapalveluita kaikenikäisille. Asiakkaita löytyy lapsista senioreihin. YetiCare on tehnyt yhteistyötä DiakonTerveyden kanssa jo vuodesta 2020.

Lisää asiakastarinoita